Elektronikus személyazonosító igazolvány iránti kérelem (E-szig)

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ügyfeleinket csak előzetes időpont foglalás alapján tudjuk fogadni. Időpontot foglalni az alábbi linken, illetve a honlapunk kezdő oldalán az "Időpontfoglalás konzuli ügyintézéshez" menüpontban tud:

https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/home

 

 

A személyi igazolvány igénylésének szabályai 2021. augusztus 2-től megváltoznak, mivel a vonatkozó uniós rendelet alapján a továbbiakban minden tagállamban egységes elvek alapján kerülnek kiállításra a személyazonosító igazolványok.

Kérjük, hogy a kérelme benyújtásához figyelmesen olvassa el a teljes tájékoztatót. Az alábbiakban a főbb változásokat szedtük össze:

  1. ujjnyomat adása már a 6. életév betöltésétől kötelező, ezért a 6 éves vagy idősebb gyermeknek a kérelem benyújtásakor feltétlenül jelen kell lennie!
  2. Ha a kérelmező ideiglenesen képtelen ujjnyomatot adni, akkor részére az okmány csak 1 éves érvényességgel állítható ki
  3. Ha a kérelmező fizikailag képtelen ujjnyomatot szolgáltatni (orvosi igazolás szükséges), akkor az okmány normál érvényességgel kiállítható
  4. A 70. életévet betöltött kérelmező – abban az esetben, ha ujjnyomat adása sikeres volt, kérheti, hogy a részére a kiállítás napjától számított 10 éves érvényességi idejű személyazonosító igazolvány kerüljön kiállításra. 
  5. Lehetőség lesz az elveszett, ellopott személyi igazolvány ügyfélkapun keresztül történő pótlására (az új okmány azonos érvényességi idővel kerül kiállításra), amennyiben az eredeti személyi igazolvány igénylésekor a kérelmező hozzájárult az ujjnyomat adatainak tárolásához. 

 

Ki igényelhet E-sziget?

A konzuli tisztviselőnél csak magyar állampolgár és kizárólag állandó személyazonosító igazolvány iránti igényt nyújthat be.

Az állandó személyazonosító igazolvány cseréjére, illetve pótlására adatváltozás, érvényességi idő lejárta, vagy gyártmányhiba miatt, továbbá elvesztés, eltulajdonítás, megrongálódás, megsemmisülés miatt van lehetőség. Az Eszig érvényességi idejének lejárta miatti csere legkorábban a lejárati időt megelőző 60 napon belül lehetséges.

 

Kérelembenyújtás

Figyelem! Állandó személyazonosító igazolvány annak a magyar állampolgárnak adható, aki személyazonosságát és a személyes adatait megfelelő okiratokkal igazolja.

A kérelmet személyesen lehet benyújtani, meghatalmazott útján való eljárásra nincs lehetőség.

Ahhoz, hogy E-sziget igényeljen, további feltétel, hogy szerepeljen a személyiadat- és lakcímnyílvántartásban. (Amennyiben rendelkezik egy piros-fehér-zöld színű plasztik kártyával (LIG kártya), vagy lejárt/érvényes magyar személyi igazolvánnyal Ön szerepel ebben a rendszerben)

Mit hozzon magával?

  • Érvényes vagy egy éven belül lejárt személyazonosító igazolványát, amennyiben rendelkezik azzal.
  • Lakcímet igazoló hatósági igazolványát (LIG kártya, piros-fehér-zöld színű plasztik kártya)

Amennyiben érvényes személyazonosító okmánnyal nem rendelkezik , a kérelemhez be kell mutatnia a magyar hatóság által kiállított és a névviselés megállapítására alkalmas születési vagy házassági anyakönyvi kivonatát.

  • Érvényes vagy egy éven belül lejárt magyar útlevelét, vagy
  • Érvényes kanadai útlevelét, vagy
  • Érvényes magyar vagy kanadai vezetői engedélyét

 

Javasoljuk, hogy amennyiben rendelkezik TAJ vagy Adó-kártyával, ezeket az okmányokat is hozza magával.

Az Eszig iránti kérelem előterjesztésekor a konzuli tisztviselő ellenőrzi annak tényét, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásakor rendelkezik társadalombiztosítási azonosító jellel, illetve adóazonosító jellel. Eredménytelen lekérdezés esetén az Eszig tároló elemére nem kerül rögzítésre a társadalombiztosítási azonosító jel, illetve az adóazonosító jel.

Vészhelyzet esetén értesítendő személy telefonszámának rögzítése

A kérelmező a vészhelyzet esetén értesítendő személy telefonszámának rögzítése iránti kérelmét az eljáró hatóságnál terjesztheti elő az Eszig kiadására irányuló kérelem előterjesztésével egyidejűleg, illetőleg az Eszig

 

Amennyiben érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel rendelkezik, de azokat az ügyintézésnél nem tudja bemutatni, akkor a személyazonosító igazolvány iránti kérelem rögzítésére nincs mód, kivéve, ha az érvényes okmány elveszett/eltulajdonították. Ebben az esetben az elvesztésről/eltulajdonításról - az okmány érvénytelenítése érdekében - hatósági jegyzőkönyvben szükséges nyilatkozni, amelyet a helyszínen rögzítünk.

Doktori cím viselésére irányuló szándék esetén – ha a személyi adat-és lakcímnyilvántartásban a doktori cím nem szerepel - be kell mutatni a doktori cím viselésére jogosító okiratot, külföldön szerzett doktori cím esetén az annak honosítását tanúsító okiratot, vagy ezek hiteles másolatát.

Az egyszerűsített honosítással magyar állampolgárságot szerzett személyeknek minden esetben be kell mutatniuk eredeti honosítási okiratukat. Továbbá az első személyazonosító igazolványuk igénylésekor – amennyiben nem rendelkeznek még magyar anyakönyvi kivonattal - nyilatkozniuk kell arról, hogy a lakcímkártyán szereplő személyes adataik megegyeznek az anyakönyvbe bejegyzett, illetve a honosítási okiraton található adatokkal.

 

Kiskorúak kérelme


14-18 év közötti kiskorú maga is kérelmezheti a személyazonosító igazolvány kiállítását.

14 év alatti kiskorú esetén mindkét szülő hozzájárulása szükséges a kérelem beadásához, és a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is be kell mutatni.

Amennyiben a kérelem benyújtásakor személyesen csak az egyik szülő jelenik meg, be kell mutatni a másik szülő szülői felügyeleti jogának megszűnését, szünetelését igazoló jogerős határozatot. Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, a kérelemhez csatolni kell a távol lévő szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, a büntetést végrehajtó szerv vezetője, a konzuli tisztviselő, a központi szerv vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a személyazonosító igazolvány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát. 6 éven aluli gyermek kérelme esetén minden esetben hozzanak egy hivatásos fényképész által készített fehér hátterű igazolvány képet a gyermekről.

 

További információ:

A régi személyazonosító igazolványt le kell adni az eljáró hatóságnak, ha a jogosult új állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelmet nyújtott be. A még érvényes személyi igazolvány az új okmány kiállításáig visszaadható, ez esetben azonban az új igazolványt csak személyesen lehet átvenni, a régi okmány egyidejű leadásával.

A kérelem benyújtásakor a kérelmező arcképét, ujjnyomatát és aláírását az ügyintéző rögzíti.

A kérelem benyújtásakor a kérelmező kap egy PIN-borítékot, amely tartalmazza az Eszig-hez kapcsolódó PIN-kódot, PUK-kódot és egy kódot, amellyel az ügyfél az Eszig birtokában elektronikusan ügyfélkaput nyithat a www.magyarorszag.hu oldalon. A PIN-kód az Eszig által biztosított szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, amelyet az Eszig átvétele után lehet megváltoztatni. A PIN aktiválása nélkül az Eszig adathordozójához kötött funkciók nem használhatók, ugyanakkor az okmány utazásra és személyazonosításra használható! Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a kérelmező elveszíti a PIN kódot tartalmazó borítékot, mielőtt megkapná a személyi igazolványát, a külképviselet az új PIN-kód beszerzésében nem tud közreműködni, és azt csak belföldi okmányirodában lehet kérelmezni! A külképviselet a téves megadás folytán blokkolódott PUK kód feloldására sem illetékes.


Az Eszig érvényességi ideje:

- ha a jogosult a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig terjedő időtartam (például ha a kiállítás napja 2017. január 20., és a kérelmező születésnapja április 5-én van, akkor az Eszig 2020. április 5-ig lesz érvényes, kivéve, ha a kérelmező 2020. április 5-e előtt betölti a 12. életévét, tehát ha 2019. április 5-én már 12 éves, akkor az Eszig 2019. április 5-ig lesz érvényes);

- ha a jogosult a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja;

- ha a jogosult a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától számított 6 évet követő születési idejének napja.

 

Figyelem!

Nincsen lehetőség a belföldön beadott kérelmek külképviseleten való kézbesítésére és arra sem, hogy a kérelmezés helyétől eltérő másik külképviseleten kerüljön sor az okmány átvételére.

Az okmányt a konzulnál személyesen lehet átvenni, illetve az ügyfél kérheti a külképviselettől az Eszig postai úton való kézbesítését a külföldi címére.

 

Az Eszig eljárás illeték- és konzuli díjmentes.